♦ GIỚI THIỆU CHUNG

Tên công trình Văn Phòng Làm Việc - APEX VIỆT NAM
Diện tích 300m2
Mô tả Công ty sản xuất ống nhựa cho APOLO VIỆT NAM

♦ HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ